Finansijski lizing – lizing rate

Finansijski lizing – lizing rate
Finansijski lizing
  1. Finansijski lizing – finansiranjem kroz formu lizinga korisnik ne ulaže sopstvena sredstva u nabavku predmeta. Već investira u svoje redovno poslovanje, što mu omogućuje otplatu mesečnih lizing rata;

  2. Rate lizinga se otplaćuju mesečno iz prihoda koji preduzeće ostvaruje korišćenjem predmeta lizinga;

  3. Lizing rate su fiksne i služe kao osnovica za jasnu kalkulaciju troškova. Što je veoma važno za preduzeće, a i za fizičko lice;

  4. Finansijski lizing obuhvata najčešće i finansiranje sa minimalnim učešćem od 10% za putničke automobile, 25% za lako teretno vozilo i 20% za teško teretno vozilo. Sa maksimalnim rokom otplate do 60 meseci
Pored uplate učešća, uslov za ulazak u sistem lizinga je pozitivna ocena boniteta lica koje je podnelo zahtev za odobrenje lizinga.
Za vreme trajanja ugovora o finansijskom lizingu predmet ugovora je vlasništvo lizing kuće, za razliku od slučaja kada se nešto kupi na kredit.
Pravo vlasništva se prenosi na korisnika po isplati poslednje rate. A amortizacija predmeta lizinga vodi se u poslovnim knjigama primaoca lizinga.