Šta je finansijski lizing?

Šta je finansijski lizing?
  1. Finansiranjem kroz formu lizinga korisnik ne ulaže sopstvena sredstva u nabavku predmeta, već investira u svoje redovno poslovanje, što mu omogućuje otplatu mesečnih lizing rata;
  2. Rate lizinga se otplaćuju mesečno iz prihoda koji preduzeće ostvaruje korišćenjem predmeta lizinga;
  3. Lizing rate su fiksne i služe kao osnovica za jasnu kalkulaciju troškova, što je veoma važno za preduzeće, a i za fizičko lice;
  4. Finansijski lizing obuhvata najčešće i finansiranje sa minimalnim učešćem od 10% za putničke automobile, 25% za lako teretno vozilo i 20% za teško teretno vozilo, sa maksimalnim rokom otplate do 60 meseci;
Pored uplate učešća, uslov za ulazak u sistem lizinga je pozitivna ocena boniteta lica koje je podnelo zahtev za odobrenje lizinga.
Za vreme trajanja ugovora o finansijskom lizingu predmet ugovora je vlasništvo lizing kuće, za razliku od slučaja kada se nešto kupi na kredit.
Pravo vlasništva se prenosi na korisnika po isplati poslednje rate, a amortizacija predmeta lizinga vodi se u poslovnim knjigama primaoca lizinga.