Srpski rječnik i srpsko društvo, nekad i sad

Srpski rječnik i srpsko društvo, nekad i sad

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Povodom dva veka Vukovog Srpskog rječnika

Ima čast da Vas pozove na predavanje koje će održati:

Prof. dr Aleksandar Milanović

SRPSKI RJEČNIK I SRPSKO DRUŠTVO, NEKAD I SAD

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu, Platoneum, Nikole Pašića 6

SREDA, 28. novembar 2018. godine u 18 sati

Održavanje predavanja pomogao Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

 

Biografija prof. dr Aleksandr Milanović

Aleksandar Milanović rođen je 1968. u Beogradu, gde je završio sonovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 1993. na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Odseku za srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti. Magistarski rad pod nazivom Osobine jezika Novina srpskih (1813-1822) odbranio je 1999. Doktorirao je na istom fakultetu 2008. godine, a tema je bila Jezik Jovana Subotića.

Od 1993. do 1995. godine radio je na Filološkoj gimnaziji u Beogradu, gde je predavao predmete Srpski jezik i Uvod u opštu lingvistiku, a od 1995. do 1997. na Učiteljskom fakultetu u Beogradu kao asistent-pripravnik za predmet Srpski jezik. Godine 1997. izabran je za asistenta-pripravnika na Filološkom fakultetu u Beogradu, da bi, nakon magistriranja, bio izabran za asistenta na predmetu Istorija srpskog jezika (2000. godine). Iz istog predmeta držao je vežbanja i na Grupi za srpski jezik i književnost u Kragujevcu od 1996. do 2003.gdine.

U periodu 2004 – 2006. predavao je Pismeno i usmeno izražavanje na Računarskom fakultetu u Beogradu, tokom 2011/2012. Srpski jezik na Filološkom fakultetu Slobomir P univerziteta u Bosni i Hercegovini, a tokom 2016/2017 i 2017/2018. Više srbističkih predmeta na Filozovskom fakultetu u Istočnom Sarajevu. Na Učiteljskom fakultetu u Beogradu predavao je izborni predmet Oblici pismenog i usmenog izražavanja. Kao gostujući profesor, predavao je  2003. na Filološkom fakultetu u Ivanovu (Rusija).

U zvanjuu docenta i vanrednog profesora za nastavno-naučnu oblast Srpski jezik, držao je na Filološkom fakultetu u Beogradu predavanja na predmetima Istorijska fonetika srpskog jezika, Istorijska morfologija srpskog jezika, Osnovi normiranja srpskog jezika. Na master studijama drži kurs iz Akademskog pisaja, a na doktorskim studijama kurs Istorijska standardologija srpskog jezika.

Aleksandar Milanović je autor i knjiga Kratka istorija srpskog književnog jezika (Beograd: Zavod za udžbenike, 2004,2006,2010), Jezik srpskih pesnika (Beograd: Zavod za udžbenike, 2010), Jezik vesma polezan (Beogead: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, 2013), Jezik Jovana Subotića (Beograd: Čigoja stampa, 2014), Reč pod okriljem poetike (Kraljevo: Narodna biblioteka “Setefan Prvovenčani”) i Vukov vek (Beograd: Čigoja štampa, 2018), i koautor je Rečnika slovenosrpskog jezika: ogledna sveska (Novi Sad: Matica srpska). Priredio je ejdan tom Sabranik dela Vuka Karadžića ( O jeziku u književnosti III/2). Učestvovao je na više od trideset naučnih skupova, konferencija i kongresa u zemlji i inostranstvu (Beč, Grac, Budimpešta, Budišin, Temišvar, Njitra, Bukurešt, Olomouc, Ljubljana, Prag itd).

Član je više naučnih i kulturnih institucija: Komisije za slovenske književne jezike pri Međunarodnom komitetu slavista, Saveta Međunarodnog slivističkog centra u Beogradu, Skuštine Saveza slavističkih društava Srbije, Upravnog odbora Matice srpske, Odeljenja za jezik i književnost Matice srpske, Upravnog odbora Vukove zadužbine, Slavic Linguistics Society, Katedre za jezik I govor Kolarčevog narodnog univerziteta, Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasleđe. Potpredsednik je Komisije za istoriju jezičkog standarda pri Odboru za standardizaciju srpskog jezika i Društva za srpski jezik i književnost Srbije, i sekretar Odbora za srpski jezik Srpske književne zadruge. Jedan je od uredniak u okviru redakcije Rečnika književnih i kulturnih studija koji se izrađuje u Institutu za književnost i umetnost. Zamenik je upravnika Katedre za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima.

Član je redakcija časopisa Srpski jezik i Književnost i jezik.