Pirolitički kotlovi na drva – komfor grejanja

Pirolitički kotlovi na drva – komfor grejanja

Piroliza je jedna od tri osnovne faze procesa sagorevanja drveta. To je toplotno raspadanje drveta i promena njegovog agregatnog stanja. Na temperaturama iznad 100ºC toplotnim zagrevanjem iz drveta se počinju oslobađati gasovi. Ovu fazu imaju sve peći, odnosno kotlovi loženi na drvo bez obzira na njihov tip, starost i slično. Međutim, pirolitički kotlovi na drva odlikuju se posebnom karakteristikom, koja značajno smanjuje količinu neophodnog ogreva. To znači – velika ušteda.

Pirolitički kotlovi, grejanje na drva, VirtualniGrad

 

Kotlovi na pirolizu ili standardni kotlovi na drvo?

Kod pirolitičkih kotlova, faza pirolize je naglašena zahvaljujući posebnoj konstrukciji kotla, regulaciji i ugrađenom ventilatoru.

Kotlovi na pirolizu najčešće imaju dvodelno ložište i ventilator s promenjivim brojem okretaja koji dostavlja potrebnu količinu vazduha. U gornjem delu ložišta dolazi do sušenja drva, njegove toplotne razgradnje i stvaranja žara. Ventilator u gornji deo ložišta dovodi vazduh pri čemu, u području oko žara, dolazi do gasifikacije, odnosno intenzivnog stvaranja drvog gasa. Količina dovedenog primarnog vazduha u gornji deo ložišta dovoljna je samo za gasifikaciju, ali ne i za potpuno sagorevanje. Zbog potpritiska/natpritiska (zavisno o mestu ugradnje ventilatora) nastali drvni gas prelazi u donji deo ložišta. Prolaskom kroz područje žara i kroz mlaznicu, gas se upali i u potunosti sagoreva. Potpunost sagorevanja osigurana je dovođenjem sekundarnog vazduha kroz mlaznicu. Kvalitet i izgled plamena podseća na sagorevanje lakog lož ulja ili gasa na klasičnim gorionicima.

Inkom peći i kotlovi na drva, VirtualniGrad

 

Kotlovi koji rade naglašenim postupkom pirolize imaju stepene iskorišćenja oko 90%, za razliku od standardnih kotlova na drvo kod kojih se kreće od 65 – 70%. Ovako visok stepen iskorišćenja imaju gasni kotlovi loženi na zemni gas. Iz navedenog sledi da kotlovi na pirolizu mogu godišnje uštedeti i do 25% ukupnih potreba za drvom.

Pirolitički kotlovi na drva – detalji

Drvni otpaci (npr. kod stolarskih radionica) nisu poželjni jer može doći do začepljivanja puteva za dovod sekundarnog vazduha. Kotlove odlikuje obično duže vrijeme između dva punjenja (8-12 sati), a navedeno je zavisno od veličine kotla, pufera, vlažnosti drveta i slično. Zbog visokog kvaliteta sagorevanja količina nastalog pepela je vrlo mala, tako da nije potrebno njegovo često odlaganje (svakih par dana).

Temperature dimnih gasova kreću se u rasponu od 160-220ºC. Većina novih dimnjaka koji se danas ugrađuju, otporni su na prisutstvo kondenzata, a kod starih dimnjaka njegovu primenjivost na ovu vrstu kotlova najbolje je usaglasiti sa lokalnim dimnjačarom. Promer dimnjaka, tj. njegova visina, određuje se na osnovu tehničkih grafikona ili proračunom. Rukovanje kotlom je jednostavno, a automatska regulacija daje visoki komfor korišćenja.

Pirolitički kotlovi na drva, koji Vam omogućavaju maksimalni komfor grejanja, sada su i na popustu u Inkomu.