Naplata novčanih potraživanja – advokatski saveti

Naplata novčanih potraživanja – advokatski saveti

Naplata novčanih potraživanja postala je velika tema. O tome malo znamo, a do pravih informacija teško dolazimo. U uslovima ekonomske krize koja već dugi niz godina pogađa naše društvo gotovo da nema fizičkog ili pravnog lica koje nema neko nenaplaćeno potraživanje. Ukoliko ste i vi u takvoj situaciji, pomoći će vam saveti advokata advokatske kancelarije Deljanin, Novi Sad.

Naplata potraživanja sudskim putem

Osnovna ideja rada ove advokatske kancelarije je da sporove među suprostavljenim stranama rešavaju mirnim putem, jer je ovaj način ekonomičniji i brži za klijente. U skladu sa tim, kada je reč o naplati novčanih potraživanja, advokati u ime klijenata pregovaraju sa dužnikom oko utvrđivanja konačnog iznosa duga, kao i dinamike isplate. Sa druge strane, ovakav pristup rešavanju spornog odnosa povoljan je i za samog dužnika, jer se ne izlaže dodatnim troškovima koji mogu nastati ako se naplata novčanih potraživanja sprovodi prinudnim putem u sudskom postupku. Iskustvo njihove dugogodišnje prakse na ovakvim predmetima govori da kada se dužniku na prigodan način predstave sve posledice prinudne naplate dobar deo njih pristaje da svoja dugovanja regulišu na miran način.

Šta ako dužnik nije voljan na saradnju – naplata novčanih potraživanja

Međutim, postoje i oni dužnici koji nisu voljni na saradnju. U ovakvim slučajevima poveriocu jedino preostaje da svoja potraživanja ostvari prinudnim putem u izvršnom postupku, odnosno naplata potraživanja sudskim putem. Da bi se ovaj postupak započeo potrebno je da se ispuni par uslova. Kao prvo i osnovno potrebno je da postoji pravni osnov o postojanju potraživanja.

U praksi se on najčešće zasniva na sudskoj presudi u kojoj je utvrđen iznos dugovanja ili na osnovu fakture za obavljene usluge. Drugi uslov, ali ne i manje bitan, je da dužnik poseduje neku imovinu iz koje se poverilac može namiriti. U skladu sa tim, ova advokatska kancelarija u saradnji sa klijentom pokušava da utvrdi šta od novčanih prihoda ili pokretne i nepokretne imovine dužnik poseduje. Na taj načini utvrđuju opravdanost pokretanja postupka prinudne naplate.

To se radi kako klijente ne bi stavljali u još teži materijalni položaj ako je ishod postupka neizvestan. Ne treba zaboraviti da je poverilac dužan da snosi sve troškove postupka koji prethode samom postupku a u koje spadaju:

  • troškovi za sastav predloga za izvršenje,
  • sudsku taksu na ovaj predlog kao i 
  • troškove predujma javnog izvršitelja.

Naravno, ovi će se troškovi na kraju naplatiti od dužnika. Zato je neophodno da je dužnik solventan kako bi se poverilac mogao u celosti namiriti.

Kad novčana potraživanja zastarevaju?

Naposletku, treba obratiti pažnju da potraživanja nisu zastarela za naplatu. Naime, zbog raznovrsnosti izvršnih isprava, kao i samih potraživanja, rokovi zastarelosti su različiti. Tako, na primer, potraživanje koje je utvrđeno sudskom presudom zastareva za 10 godina (naknada štete po raznim vidovima, isplata alimentacija, isplata zaostalih zarada i sl.). Dok potraživanje na ime ispostavljenje fakture zastareva protekom 3 godine od dana dospelosti.

Advokatska kancelarija Deljanin pruža kompletnu pravnu pomoć pravnim i fizičkim licima. Cilj je u što kraćem roku i sa minimalnim troškovima uspešno naplatiti svoja potraživanja.

Imate li dodatnih pitanja na ovu temu ili su i vama potrebni advokatski saveti ili pomoć oko naplate potraživanja? Sve kontakt podatke naći ćete na onlajn prezentaciji Advokatska kancelarija Deljanin Novi Sad.