Lizing aranžmani i finansijski lizing, šta oni omogućavaju?

Lizing aranžmani i finansijski lizing, šta oni omogućavaju?
 Lizing aranžmani – njegov smisao se odslikava se u Aristotelovoj tvrdnji: „Istinsko bogatstvo nije u vlasništvu nad imovinom, već u pravu da se ona koristi.
Lizing aranžmani
Lizing aranžmani omogućavaju pravnim i fizičkim licima jednostavniji, brži i jeftiniji način nabavke opreme. Naročito, u uslovima nedostatka sopstvenog kapitala, nedovoljno povoljnih bankarskih kredita, nefunkcionisanja pravne države, kao i zbog postojanja poreskih olakšica. Korisnicima lizinga ti aranžmani obezbeđuju finansiranje kupovine sa pravom korišćenja predmeta lizinga do isteka ugovora. A pravo svojine prenosi se na korisnika tek po isplati poslednje rate. Na teritoriji Srbije finansijski lizing pravno je regulisan odredbama Zakona o finansijskom lizingu.
Kod operativnog lizinga, nakon isteka perioda lizinga, korisnik vraća predmet lizinga davaocu lizinga.
Razlike između finansijskog i operativnog lizinga sastoje se pre svega u tome što finansijski lizing predstavlja finansiranje kupovine, a operativni finansiranje korišćenja predmeta lizinga i što kod finansijskog lizinga postoji imovinski rizik, odnosno rizik propasti ili oštećenja predmeta lizinga, koji snosi korisnik lizinga, dok je kod operativnog taj rizik na davaocu lizinga.