Karl fon Line – sistematika i binarna nomenklatura

Karl fon Line – sistematika i binarna nomenklatura

Karl fon Line (šve. Carl von Linné 23. maj 1707 – 10. januar 1778) je bio švedski prirodnjak i naučnik. Osnivač je sistematike, biološke discipline.

Sve biljke i životinje je svrstao u kategorije po sličnostima, i to:

vrsta -> rod -> porodica -> red -> klasa -> kolo.
 Binarna nomenklatura

Karl fon Line – uveo je binarnu nomenklaturu po kojoj svaka biljka i životinja ima naziv roda i vrste. Osnivač je prirodnjačkog muzeja u Upsali i prvi predsednik Švedske akademije nauka.

Binomijalna nomenklatura

Naučno ime vrste u binomijalnoj nomenklaturi sastoji se iz dva dela (dve reči):

  • imena roda
  • epiteta vrste

Nakon imena vrste, obavezno je pisanje i autora, kao i godine publikovanja imena (godina publikovanja se u botaničkoj nomenklaturi ponekad neosnovano izostavlja). Imena rodova i vrsta se pišu kurzivom ili se podvuku. Ime roda se uvek piše sa velikim početnim slovom, dok se epitet vrste (ime vrste) piše isključivo malim slovima.

Primer:
ime vrste muška bokvica je Plantago lanceolata L. 1753 gde je:

  • Plantago – ime roda bokvica
  • lanceolata – epitet koji bi trebalo da jednoznačno opisuje vrsu (sa lancetastim listovima)
  • L. – skraćenica autora (Karl Line, Linnaeus)
  • 1753 – godina kada je ova vrsta prvi put opisana pod ovim imenom od strane ovog autora

U biologiji, vrsta (lat. species) je osnovna jedinica biološke raznovrsnosti. U naučnoj klasifikaciji, vrsti se daje dvojno latinsko ime: rod (genus) se stavlja prvi, nakon čega sledi poseban epitet. Na primer, ljudi pripadaju rodu Homo i vrsti Homo sapiens; prema tome, ime vrste je sasvim binomijalno, tj. „dvoimenoj“ dakle ono se ne sastoji samo od drugog izraza (posebnog epiteta). Dvoimeni (binomijalni), kao i većinu drugih čisto formalnih aspekata bioloških kodova nomenklature, formalizovao je tokom 1700-ih Karl Line, tako da se oni sada zovu „Lineov sistem“. U to vreme, za vrste se smatralo da predstavljaju nezavisne stvaralačke činove Boga, pa su prema tome uzimane kao objektivno stvarne i nepromenljive.

Nakon pojavljivanja teorije evolucije, shvatanje vrsta je prošlo kroz ogromne promene u biologiji, mada je saglasnost o definiciji reči tek trebalo doneti. Najcitiraniju definiciju „vrste“ po prvi put je skovao Ernst Majr. Prema toj definiciji, nazvanoj pojam bioloških vrsta ili pojam izolacije vrsta, vrste su „grupe stvarnih ili mogućih prirodnih razmnožavanja unutar populacija koje su reproduktivno izolovane od drugih takvih grupa.“ Međutim, mnoga druga shvatanja vrste su takođe korištena.