Putujete u inostranstvo? Advokatska kancelarija Deljanin savetuje ovo!

Putujete u inostranstvo? Advokatska kancelarija Deljanin savetuje ovo!

Kraj školske godine, leto na vidiku, početak godišnjih odmora i pakovanje za polazak na more. Pasoši su pripremljeni, torbe spakovane. Sunce će Vas služiti u narednim danima… i onda kao roditelj koji sam ide sa decom na more, ili razvedeni roditelj zapitate se da li Vam je potrebna saglasnost drugog roditelja da dete može nesmetano da putuje u inostranstvo. Ova informacija je veoma često nedostupna, i retko gde se može pronaći prava. Naš Član privrede Advokatska kancelarija Deljanin, se bavila upravo ovim pitanjem.

1

Za Vas su se advokati Deljanin potrudili kako bi rešili sve nedoumice i pružili Vam sve potrebne informacije za bezbrižan put do mora.

Analiza važećih zakona Republike Srbije – Advokatska kancelarija Deljanin

Prema Zakonu o zaštiti državne granice za prelazak granice Republike Srbije potrebna je važeća putna isprava. Dakle, ne traži se posedovanje saglasnosti roditelja ukoliko dete putuje samo u inostranstvo, sa pratiocem ili sa jednim roditeljem. Mada u MUP-u sugerišu da je poželjno posedovati pismenu saglasnost roditelja, zbog sve učestalijih kriminalnih pojava (trgovine decom). Na taj način se pojednostavljuje procedura kontrole prelaska granice.

Kada su roditelji u braku,  a dete putuje u inostranstvo sa jednim od roditelja, nije potrebna dodatna saglasnost. Smatra se da je data od strane drugog roditelja kao potpis na zahtevu za izdavanje putne isprave. Ukoliko dete putuje sa bakom i dekom, bez roditelja, MUP predlaže da oba roditelja daju saglasnost da dete može da putuje u inostranstvo u pratnji tog lica. Mada, ova obaveza nije predviđena ni jednim važećim propisom naše zemlje.

2(1)

Šta kada su roditelji razvedeni?

U slučaju razvedenih roditelja, situacija je malo složenija. Postavlja se pitanje da li je dete sudskom odlukom povereno jednom roditelju na samostalno vršenje roditeljskog prava ili roditelji imaju zajedničko vršenje roditeljskog prava.

Kada razvedeni roditelji vrše zajednički roditeljsko pravo za izdavanje putne isprave potrebna je saglasnost oba roditelja. Ukoliko se jedan od roditelja ne slaže sa stavom da je detetu potrebna putna isprava, iz samo njemu znanih razloga, a koji nisu u interesu deteta, drugom roditelju preostaje da pokrene postupak pred sudom u kom traži samostalno vršenje roditeljskog prava ili da traži od suda da donese odluku kojom dozvoljava izradu pasoša za dete i njegovo putovanje u inostranstvo.

U slučaju da je jednom roditelju deteta povereno samostalno vršenje roditeljsko prava, tom roditelju nije potrebna saglasnost drugog roditelja. Dovoljno je da nadležnom organu podnese na uvid pravnosnažnu sudsku odluku. Kada dete dobije putnu ispravu, nije potrebna saglasnost drugog roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo za putovanje u inostrastvo.

Dakle, važeći propisi Republike Srbije ne predviđaju obavezu posedovanja pismene saglasnosti roditelja za prelazak granice naše zemlje niti se prelazak granice time može usloviti. Dovoljno je da dete ima važeću putnu ispravu, odnosno biometrijski pasoš. Pisanu saglasnost mogu tražiti države u koje se putuje ili u koje se tranzitira. Upravo ovo je razlog zašto MUP sugeriše da se roditelji pre puta informišu o potrebi ove potvrde u diplomatsko-konzularnim predstavništvima zemalja u koje putuju.

Različiti uslovi u različitim zemljama

Kako biste spremni krenuli na put, Advokatska kancelarija Deljanin se obratila ambasadama nekoliko zemalja i dobili su sledeće odgovore:

 • Grčka – samo ako dete putuje bez oba roditelja;
 • Italija – Potvrda se potpisuje pred službenikom ili se overava pred javnim beležnikom, a potreban je i izvod iz matične knjige rođenih;
 • Španija – slično kao i u ambasadi Italije;
 • Turska – ne traže,
 • Tunis – Ne traže,
 • Egipat – Ne traže,
 • Slovenija – Preporučuje se potvrda bilo da dete putuje u pratnji jednog roditelja ili sa trećom osobom, ako je mlađe od 14 godina;
 • Hrvatska – deca mogu prelaziti granicu sa pasošem ili ličnom kartom (za zemlje koje dozvoljavaju). Dakle više nije potrebna overena saglasnost roditelja, mada se posvećuje posebna pažnja kada dete putuje u pratnji samo jedne osobe;
 • Crna Gora – potrebna je saglasnost drugog roditelja ako dete putuje u pratnji jednog roditelja ili overena saglasnost oba roditelja ako dete putuje u pratnji nekog drugog lica.
 • Nemačka – savetuju da deca putuju uz saglasnost roditelja;
 • Austrija – preporuka je da deca putuju uz overenu saglasnost roditelja i fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
 • SAD – ovakva potvrda u najvećem broju slučajeva nije potrebna.

Za više pravnih informacija i saveta kontaktirajte Advokatska kancelarija Deljanin. Više informacija na online prezentaciji VirtualnogGrada.