Šta je Domen – pojmovi, baze, registri

Šta je Domen – pojmovi, baze, registri

Internet je globalni komunikacioni sistem sačinjen od velikog broja međusobno povezanih autonomnih sistema (mreža), koji razmenjuju podatke koristeći zajednički skup komunikacionih protokola (TCP/IP). Domen je, zapravo, adresni prostor na Internetu i u Srbiji važi .RS domen. U okviru njega postoje uže određene oblasti, koje se spram zajedničkih karakteristika ili polja delovanja grupišu u jedan. Pročitajte šta je domen i saznajte sve o pojmovima vezanim za njega.

IP broj

To je numerički identifikator, definisan u sklopu IP protokola, koji na jednoznačan način omogućava adresiranje uređaja povezanih na Internet.

Šta je domen

Domen je tekstualna oznaka koja identifikuje skup računara, uređaja i servisa na Internetu u jedinstvenu administrativno-tehničku celinu. Svaki domen na Internetu jednoznačno je određen globalno jedinstvenim nazivom. Naziv domena sastoji se iz niza alfanumeričkih segmenata, međusobno razdvojenih tačkama, saglasnih Internet standardima. Segment može da sadrži cifre (0-9), slova engleskog alfabeta (a-z) i crticu (-). Dužina segmenta ne sme biti kraća od dva (2), niti duža od 63 znaka. Segment ne sme da sadrži crticu na početku ili kraju. Segment ne sme da sadrži dve uzastopne crtice na trećoj i četvrtoj poziciji.

DNS (Domain Name System)

Sistem internet domena je bazni internet servis, koji omogućava prevođenje internet domena u IP brojeve i obrnuto.
DNS server je uređaj stalno povezan na Internet, koji, na zahtev korisnika, prevodi nazive domena u IP brojeve i obrnuto.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

Internet korporacija za dodeljena imena i brojeve je organizacija koja reguliše i upravlja razvojem DNS sistema i raspodelom IP adresnog prostora na globalnom nivou.

ccTLD (Country Code Top-Level Domain) – Teritorijalni domen najvišeg nivoa je naziv domena vezan za međunarodnu dvoslovnu oznaku države i određuje ga ICANN.

ccTLD registar je registar nacionalnog internet domena, to jest baza podataka o nazivima domena registrovanim u okviru ccTLD.

rsTLD registar
 je centralna baza podataka o .RS domenima registrovanim u okviru rsTLD, kojom upravlja RNIDS.

RNIDS (Registar nacionalnog Internet domena Srbije)

To je stručna, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija, koja upravlja registrom nacionalnih internet domena Republike Srbije .RS.

WHOIS baza rsTLD registra
 je javno dostupna baza podataka o korisnicima .RS domena registrovanih u okviru rsTLD registra.

Registrant je domaće ili strano pravno ili fizičko lice koje registruje i koristi .RS domen.

Administrativni kontakt 
je domaće pravno ili fizičko lice ovlašćeno da u ime registranta od RNIDS prima podatke od značaja za registraciju i u ime registranta vrši promenu svih podataka o registraciji .RS domena.

Tehnički kontakt
 je fizičko ili pravno lice ovlašćeno da, u ime registranta, vrši promenu tehničkih podataka u vezi sa registracijom .RS domena.

Ovlašćeni registar
 je domaće pravno lice ili preduzetnik koga je RNIDS ovlastio da obavlja poslove registracije .RS domena.

Adresni prostori u okviru rsTLD registra su:
  • .rs – namenjen svim zainteresovanim korisnicima;
  • .co.rs – namenjen poslovnim korisnicima;
  • .org.rs – namenjen ostalim korisnicima koji su pravna lica;
  • .edu.rs – namenjen obrazovnim ustanovama i organizacijama;
  • .in.rs – namenjen korisnicima koji su fizička lica;
  • .ac.rs (delegiran) – namenjen akademskoj i naučno-istraživačkoj mreži Srbije;
  • .gov.rs (delegiran) – namenjen državnim organima Republike Srbije.

Ako vam je ovaj tekst bio koristan, predlažemo da pogledate i ostali sadržaj na stranici Korisne informacije.