Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Tapetarija Maki doo

Tapaciranje i restauracija kućnog i kancelarijskog nameštaja, vrata, unutrašnjosti automobila na štofovima, eko koži i prirodnoj koži. Prodavnica mebl štofova. Više o firmi Tapetarija Maki doo

Fero-medika doo - spoljna rasveta

Proizvodnja rasvete: javna rasveta, fenjeri, lampioni. Mobilijar: česme, poštanski sandučići, klupe, stolovi za kafiće, korpe za otpatke, kovane ograde. Više o firmi Fero-medika doo - spoljna rasveta

Stomatološka ordinacija Žiža Popović Dent

Kvalitetne stomatološke usluge iz: konzervativne i estetske stomatologije, stomatološke protetike, dečije stomatologije, oralne hirurgije i ortodoncije. Više o firmi Stomatološka ordinacija Žiža Popović Dent

Korisne informacije

Registracija preduzetnika

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

REGISTRACIJA OSNIVANjA PREDUZETNIKA
Fizičko lice, prilikom podnošenja registracione prijave osnivanja, ima mogućnost da početak obavljanja delatnosti (od kada počinju teći sve obaveze javnih prihoda, kao i ostale zakonom propisane obaveze iz statusa registrovanog preduzetnika) odredi sa danom donošenja rešenja o registraciji osnivanja u Registru privrednih subjekata ili da osnivanje bude registrovano bez podatka o početku obavljanja delatnosti.

U slučaju kada je registracija osnivanja izvršena bez podatka o početku obavljanja delatnosti, preduzetnik ima obavezu da (po dobijanju PIB-a, otvaranju računa, eventualno fiskalizaciji kase, ispunjenju posebnih uslova kada je to propisano drugim propisima itd), podatak o početku obavljanja delatnosti prijavi Registru privrednih subjekata kroz registracionu prijavu promene prijave početka obavljanja delatnosti.

Do dana podnošenja registracione prijave početka obavljanja delatnosti, preduzetnik  može registrovati podatak o dobijenom PIB-u, otvaranju poslovnog računa, promeni sedišta, kao i sve druge promene, s tim što će svako takvo rešenje o promeni u Registru sadržavati podatak da početak obavljanja delatnosti nije registrovan.

Pre registracije početka obavljanja delatnosti preduzetnik ne može registrovati promenu privremenog prestanka obavljanja delatnosti.

Preduzetnik se može osnovati i na određeno vreme, u kom slučaju podnosi posebnu registracionu prijavu osnivanja i brisanja preduzetnika iz Registra privrednih subjekata i u registracionoj prijavi upisuje kao obavezan podatak datum do kog se preduzetnik registruje, i dostavlja dokaz o uplati naknade i za osnivanje i za brisanje preduzetnika.

REGISTRACIJA PROMENE REGISTROVANIH PODATAKA O PREDUZETNIKU
Rešenja Registratora o registracijama promena registrovanih podataka o preduzetniku u Registar privrednih subjekata imaju konstitutivno dejstvo, što znači da podatak o registrovanoj promeni proizvodi pravno dejstvo od dana donošenja rešenja, odnosno objavljivanja registrovanog podatka na internet strani Agencije, kako za preduzetnika, tako i za sva treća lica. Za nadležne državne institucije konstitutivno dejstvo rešenja Registratora znači da je promena kod preduzetnika u obavljanju delatnosti nastala danom donošenja rešenja Registratora i objavljivanjem tog podatka na Internet strani APR. Konstitutivno dejstvo rešenja Registratora je uslovljeno činjenicom da preduzetnik nema obavezu donošenja pismenih odluka o promenama, niti vođenja knjige odluka, kakvu imaju privredna društva kod kojih odluke o promeni imaju konstitutivno, a registracija deklarativno dejstvo.

Pored toga što preduzetnik ne može zahtevati da promena proizvodi pravno dejstvo sa datumom pre podnošenja registracione prijave (retroaktivno), a što proizilazi iz napred navedenog, preduzetnik nema mogućnost ni registracije promene koja nije nastala do dana podnošenja registracione prijave, a što je u skladu sa načelima istinitosti i javnosti propisanih Zakonom o registraciji privrednih subjekata.

Izuzetak je  registracija privremenog prestanka obavljanja delatnosti, a što je u skladu sa odredbom člana 24. Zakona o privatnim preduzetnicima, koja propisuje da o privremenom prestanku obavljanja delatnosti osnivač obaveštava nadležnu opštinsku jedinicu lokalne samouprave najkasnije danom prestanka rada, što znači da se radi o podatku o obavljanju delatnosti o kojem registracioni organ mora biti unapred obavešten - pre prestanka obavljanja delatnosti.

Predmet zabeležbe može biti podatak da je preduzetnik bio sprečen da obavlja delatnost pre datuma podnošenja registracione prijave, s tim što se period od datuma kada je nastupila sprečenost za obavljanje delatnosti do datuma podnošenja registracione prijave ne može registrovati kao period privremenog prestanka obavljanja delatnosti već samo kao zabeležba.

MOGUĆNOST PREDUZETNIKA DA REGISTRUJE SAMO PODATAK O  PRETEŽNOJ DELATNOSTI
Prema odredbi člana 6. Zakona o registraciji privrednih subjekata, preduzetnik u  Registru može registrovati samo šifru i opis jedne, pretežne delatnosti. Imajući u vidu navedeno, neosnovani su zahtevi nadležnih inspekcija kojima se preduzetnicima nalaže registracija  delatnosti koje nemaju karakter pretežne, kao i da im se nalaže obaveza promene punog poslovnog imena koje bi sadržalo opis delatnosti koja nije pretežna. Na Internet strani APR se nalazi mišljenje Registratora o mogućnosti svih privrednih subjekata, pa tako i preduzetnika, da obavljaju sve zakonom dozvoljene delatnosti bez obaveze i mogućnosti njihove registracije.

BRISANJE PREDUZETNIKA IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA NA LIČNI ZAHTEV
Preduzetnik se briše iz Registra danom donošenja rešenja o brisanju, najkasnije u roku od 5 dana od dana podnošenja registracione prijave, i njegovim objavljivanjem na Internet strani APR.

Kao dan prestanka obavljanja delatnosti ima se smatrati dan donošenja rešenja o brisanju, a što je takođe u skladu sa načelima istinitosti i javnosti Registra.

OSTALI SLUČAJEVI BRISANJA PREDUZETNIKA IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA
Preduzetnik se briše iz Registra u slučaju:

  • Smrti ili gubitka poslovne sposobnosti
  • Neobavljanja delatnosti neprekidno jednu godinu
  • Isteka vremena ako je obavljanje delatnosti registrovano na određeno vreme
  • Obavljanje delatnosti u vreme privremenog prekida rada po odluci nadležnog organa
  • Kažnjavanja, više od tri puta, za obavljanje delatnosti za koje ne ispunjava propisane uslove
  • Izrečene mere zabrane obavljanja delatnosti zbog neispunjavanja uslova za obavljanje te delatnosti, a u roku određenom u izrečenoj meri ne ispuni te uslove odnosno ne promeni delatnost
  • Promene pravne forme u pravnu formu privrednog društva
  • Promene pravne forme u ustanovu Stečaja.
  • Preduzetnik se briše iz Registra privrednih subjekata rešenjem koji Registrator donosi po službenoj dužnosti, a na inicijativu, odnosno po obaveštenju da su se za to stekli zakonom propisani uslovi, od strane zakonom ovlašćenog lica ili organa.

Datum brisanja preduzetnika iz Registra je uvek datum donošenja rešenja o brisanju, a datum prestanka obavljanja delatnosti se po potrebi utvrđuje istim rešenjem, u kom slučaju se prestanak obavljanja delatnosti, po pravilu, utvrđuje retroaktivno, kao činjenica od značaja za utvrđivanje obaveza javnih prihoda i ostalih obaveza koje proizilaze iz statusa preduzetnika.


Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas