Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Floorexperts doo - prodaja podnih obloga

Veleprodaja i maloprodaja podnih obloga – gotovih parketa, laminata, plute i linoleuma – i pratećih materijala. Preko 400 vrsta podova sa svih kontinenata. Više o firmi Floorexperts doo - prodaja podnih obloga

Firange doo - zavese, tapete, mebl štofovi

Salon zavesa, prodaja zavesa - preko 20. 000 uzoraka zavesa Španije, Slovenije, Belgije i Nemačke. Zavese, draperije, sistemi za zavese. Mebl štofovi. Parketi. Više o firmi Firange doo - zavese, tapete, mebl štofovi

Dečiji vrtić Malo stopalo

Dečiji vrtić Malo stopalo je novi privatni vrtić u Novom Sadu, lociran u srcu grada, u ulici Cara Dušana. Privatne jaslice za decu do 3 godine i vrtić za decu. Više o firmi Dečiji vrtić Malo stopalo

Korisne informacije

Procedura za subvencionisani kredit za privredu

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Kod subvencionisanih kredita za investicije 30 % sredstava daje Fond za razvoj, a 70 % daje Banka. Kamatna stopa Fonda za razvoj iznosi 1% na godišnjem nivou na iznos sredstava Fonda za razvoj (30%), dok je kamatna stopa banke promenljiva i nadležni odbor na dan obračuna utvrđuje iznos kamatne stope odnosno marže tako da nominalna ponderisana kamatna stopa uključujući i kamatnu stopu na sredstva koja se plasiraju iz Fonda za razvoj ne prelazi tromesečni EURIBOR na dan obračuna + 4% na godišnjem nivou. Dok je za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava, kamata 5,5% na godišnjem nivou ili jednomesečni EURIBOR (na dan puštanja kredita) + 3% na godišnjem nivou.

Naknada za obradu zahteva je 0,5% i to jednokratno na odobreni iznos kredita. Za reprogram kredita koji su pušteni u tečaj pre 30.09.2008. je bez naknade za obradu zahteva.

Naknada za prevremenu otplatu: u 2009. godini je bez naknade, a u narednim godinama iznosi 1% na prevremeno otplaćeni iznos kredita.

Obezbeđenje kredita (sa aspekta Banke) podrazumeva garancija Garancijskog fonda, Hipoteku 1. reda na nekretninama prihvatljivim za Banku, blanko sopstvene menice preduzeća ili preduzetnika, ovlašćenja data Banci za zaduženje računa i/ili druga obezbeđenja prihvatljiva za Banku (kombinacija hipoteke na nekretninama i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivim za Banku, depozit i sl.)

Uz zahtev klijenta, potrebno je da Banka bude u posedu sledeće dokumentacije:
  • statusna, finansijska, dokumentacija u vezi sa instrumentima obezbeđenja i ostala dokumentacija na zahtev Banke;
  • Ugovor o zaključenom izvoznom poslu čija se priprema finansira predmetnim kreditom (ukoliko se radi o kreditu za pripremu izvoznog posla);
  • mesečni OD obrazci overeni od strane Poreske uprave za poslednji kvartal 2008.godinu;
  • Izjava (prema modelu Banke) na memorandumu preduzeća sa pečatom i potpisom ovlašćenog lica.
  • Investicioni program (u skladu sa sadržajem predviđenim od strane Fonda za razvoj) – datum izrade programa ne može biti stariji od 6 meseci.
  • Potvrdu Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve dospele poreske obaveze do podnošenja zahteva za kredit.
Pravo na korišćenje sredstava imaju investitori na području Republike Srbije, registrovani u Agenciji za privredne subjekte i to (u skladu sa uslovima Fonda za razvoj):
  • pravna lica, privredna društava u privatnom vlasništvu;
  • akcionarska društva sa većinskim privatnim vlasništvom;
  • novoprivatizovana preduzeća sa otplaćenim društvenim kapitalom.

Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas