Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Gaston Floor doo - podne obloge

Podne i zidne obloge za kancelarijske, sportske, poslovne prostore, škole i bolnice. Laminatni, PVC i tekstilni podovi, parketi. Projektovanje i ugradnja. Više o firmi Gaston Floor doo - podne obloge

Trio Motors - servis japanskih i korejskih vozila

Servis japanskih i korejskih vozila, prodaja terenskih vozila marke ISUZU i teretnih vozila marke DFSK, prodaja auto delova za japanska i korejska vozila. Više o firmi Trio Motors - servis japanskih i korejskih vozila

Ordinacija za genetiku i pedijatriju Dr Popić-Paljić

Genetsko savetovalište, prenatalna dijagnostika, rizici u trudnoći. Biohemijski markeri, analiza plodove vode, analiza kariotipa. Pedijatrijska ordinacija. Više o firmi Ordinacija za genetiku i pedijatriju Dr Popić-Paljić

Obrasci

Porez na dobit preduzeća

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Poreski obveznik je rezident Republike Srbije koji podleže oporezivanju dobiti koju ostvari na teritoriji RS i izvan nje, ili nerezident Republike Srbije, za dobit koju ostvari poslovanjem preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi na teritoriji RS.
 
Poreska osnovica je oporeziva dobit, koja se utvrđuje u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti obveznika iskazane u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa MRS i propisima kojim se uređuje računovodstvo

Porezka stopa
Stopa poreza na dobit je proporcionalna i jednoobrazna i iznosi 10%.

Stopa poreza po odbitku je 20%, a plaća se na prihode koje ostvari nerezidentni od rezidentnog obveznika po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, autorskih naknada, kamata, kapitalnih dobitaka i naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, ako međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugačije uređeno. Pri tome, porez po odbitku se ne obračunava i ne plaća, ako se ovako ostvareni prihod isplaćuje stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog obveznika.

Obračunavanje i plaćanje poreza na dobit vrši se po principu samooporezivanja. Obveznik je dužan da sam obračuna obaveze po osnovu poreza na dobit u poreskoj prijavi, koju podnosi nadležnom poreskom organu za poslovnu godinu. Tokom godine porez na dobit se plaća u vidu mesečnih akontacija, čija se visina utvrđuje na osnovu poreske prijave za prethodnu godinu.

Poreski podsticaji
Strani investitori u poreskom zakonodavstvu Srbije imaju nacionalni tretman i uživaju sve olakšice i podsticaje koji su zakonima predviđeni i za domaća preduzeća.

Radi stimulisanja investiranja, razvoja malih preduzeća, koncesionih ulaganja, zapošljavanja radnika i poboljšanja ekološke situacije. Zakonom su propisani određeni konkretni podsticaji, u vidu oslobođenja, podsticaja kod ulaganja, poreskih kredita i ubrzane amortizacije.

Poreska oslobođenja
Oslobađa se plaćanja poreza na dobit nedobitna organizacija koja u godini za koju se odobrava pravo na oslobođenje ostvari višak prihoda nad rashodima do 3,5 hiljada evra, pod uslovima propisanom Zakonom.

U slučaju koncesionog ulaganja koncesiono preduzeće, odnosno koncesionar koji ima registrovano preduzeće za obavljanje koncesione delatnosti oslobođa se plaćanja poreza na dobit ostvarenu po osnovu prihoda od predmeta koncesije na rok od 5 godina od dana ugovorenog završetka koncesionog ulaganja u celini. Ukoliko koncesiono preduzeće, odnosno koncesionar ostvaruje dobit pre završetka koncesionog ulaganja, oslobađa se plaćanja poreza na dobit.

Oslobođena su obaveze plaćanja poreza na dobit preduzeća za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica, srazmerno učešću tih lica u ukupnom broju zaposlenih.

Podsticaji kod ulaganja
Pravo na oslobođanje od plaćanja poreza na dobit u periodu od 10 godina ima poreski obveznik u čija osnovna sredstva koja koristi za registrovanu delatnost, on lično ili neko drugo lice, uloži više od 7 miliona evra* i u periodu ulaganja dodatno zaposli na neodređeno vreme najmanje 100 lica.Pravo na oslobađanje ostvaruje se srazmerno ulaganju.

Pravo na oslobađanje od plaćanja poreza na dobit u periodu od 5 godina ima poreski obveznik, koji obavlja delatnost na području od posebnog interesa za Republiku, pod uslovom :

  • da je u osnovna sredstva, obveznik ili neko drugo lice, uložio iznos veći od 70 hiljada evra; da u periodu ulaganja obveznik dodatno zaposli na neodređeno vreme najmanje 5 lica; da koristi 80% vrednosti osnovnih sredstava u registrovanoj delatnosti na
     
  • području od posebnog interesa za Republiku; da najmanje 80% zaposlenih na neodređeno vreme ima prebivalište i boravište na području od posebnog interesa za Republiku. Ova poreska oslobođenja ostvaruju se srazmerno ulaganju.

Pravo na poreski kredit
Obvezniku koji je ostvario dobit u novoosnovanoj poslovnoj jedinici u nedovoljno razvijenim područjima umanjuje se porez na dobit u trajanju od 2 godine, srazmerno učešću tako ostvarene dobiti u ukupnoj dobiti preduzeća.

Pravo na poreski kredit u visini od 20% izvršenog ulaganja ima obveznik koji izvrši ulaganja u osnovna sredstva u sopstvenoj registrovanoj delatnosti. Umanjenje ne može biti veće od 50% obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje.

Poreski obveznik - malo preduzeće ima pravo na poreski kredit u visini od 40% izvršenog ulaganja u osnovna sredstava u sopstvenoj delatnosti, s tim što poreski kredit ne može biti veći od 70% obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje.

Neiskorišćeni deo poreskog kredita može se preneti na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina.

Pravo na poreski kredit u visini od 80% od ulaganja izvršenog u toj godini u osnovna sredstva za obavljanje delatnosti priznaje se obveznicima koji se bave jednom od sledećih delatnosti: poljoprivreda, ribarstvo, proizvodnja tekstilnih prediva i tkanina, odevnih predmeta, proizvodnja, dorada i bojenje krzna, kože i predmeta od kože, proizvodnja osnovnih metala, standardnih metalnih proizvoda, mašina i uređaja, kancelarijskih i računskih mašina, električnih mašina i aparata, radio, tv i komunikacione opreme, medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata, motornih vozila, prikolica i poluprikolica, ostalih saobraćajnih sredstava, reciklaža, kinematografska i video proizvodnja. Poreski kredit po ovom osnovu se priznaje bez ograničenja u odnosu na obračunati porez u godini u kojoj je izvršeno ulaganje, kao i u narednih 10 godina na koje se može preneti neiskorišćeni deo poreskog kredita.

Obvezniku koji na neodređeno vreme zaposli nove radnike, obračunati porez na dobit umanjuje se u poreskom periodu za iznos jednak iznosu koji čini 100% bruto zarada isplaćenih tim zaposlenim radnicima, uvećanih za pripadajuće javne prihode na teret poslodavca.

Ovaj poreski kredit priznaje se i u slučaju kada poreski obveznik raskine ugovor o radu sa određenim brojem zaposlenih, ako u istom poreskom periodu zaposli više lica na neodređeno vreme nego što je broj zaposlenih sa kojima je raskinut ugovor o radu.

Umanjuje se porez na dobit u trajanju od 2 godine obvezniku, koji ostvari dobit u novoosnovanoj poslovnoj jedinici u nedovoljno razvijenim područjima srazmerno učešću tako ostvarene dobiti u ukupnoj dobiti preduzeća.

Pravo na ubrzanu amortizaciju
Pravo na ubrzanu amortizaciju po stopama do 25% višim od propisanih može se ostvariti za sredstva koja se koriste za naučno istraživački rad, školovanje i obuku radnika, štednju energije, sprečavanje zagađivanja vazduha, vode i zemljišta, korišćenje sekundarnih industrijskih sirovina, kao i za računarsku opremu.

Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
Zakon o porezu na dobit reguliše pitanje otklanjanja dvostrukog oporezivanja dobiti rezidentnog obveznika za dobit ostvarenu u drugim državama:

Dobit stalne poslovne jedinice u drugoj državi - Ukoliko rezidentni obveznik ostvari dobit iz poslovanja u drugoj državi, na koju je platio u toj državi porez, odobrava mu se poreski kredit u visini plaćenog poreza u inostranstvu. Međukompanijske dividende - Matičnom preduzeću-rezidentu daje se pravo da umanji obračunati porez na dobit preduzeća za iznos poreza koji je u inostranstvu platila njegova nerezidentna filijala. Iznos koji se može odbiti čine plaćeni porez na dobit iz koje su isplaćene dividende uključene u prihod matičnog preduzeća i iznos plaćenog poreza na te dividende. Pravo na ovaj poreski kredit ima preduzeće koje ima 25% i više akcija ili udela u nerezidentnoj filijali, najmanje u roku od godinu dana.

Možete preuzeti potrebne obrazce:

Obrazac PB-1.pdf

Aneks obrazac PB-1.pdf

Obrazac DK.pdf

Obrazac OK.pdf

Obrazac PK.pdf

Obrazac PK-1.pdf

Obrazac SU.pdf

Obrazac SI.pdf

Obrazac IPD.pdf

Obrazci IPD-1.pdf

Obrazac KPB.pdf


Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas