Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

PanonSoft doo

Razvoj ciljeva i funkcija sajta, izrada poslovnih sajtova, implementacija poslovnih funkcija sajta, mera i analiza poslovnih rezultata sajta. Konsultantske usluge radi poboljšanja Više o firmi PanonSoft doo

Pile - Prom doo

Pile Prom doo uzgoj matičnog jata, proizvodnja jednodnevnih brojlerskih pilića, priplodnih jaja, tov brojlerskih pilića i proizvodnja stočne hrane. Više o firmi Pile - Prom doo

Rođendaonica Dečije ćoše

Rođendaonica Dečije ćoše je rođendaonica za decu, tinejdžere i odrasle, sa opuštenom i otkačenom atmosferom, rok i disko muzikom. Rođendaonice Novi Sad. Više o firmi Rođendaonica Dečije ćoše

Info institucija i organizacija

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja se deli u sledeće sektore: sektor za urbanizam, prostorno planiranje i stanovanje, sektor za građevinarstvo, investicije i građevinsko zemljište, sektor za planiranje i upravljanje, sektor za zaštitu prirode, sektor evropske integracije, međunarodne saradnje i harmonizacije propisa i sektor za kontrolu i nadzor.

Sektor za urbanizam, prostorno planiranje i stanovanje

U Sektoru za urbanizam, prostorno planiranje i stanovanje se obavljaju poslovi koji se odnose na:

 • prostorno planiranje i urbanizam;
 • utvrđivanje uslova za izgradnju objekata;
 • uređivanje stambenih odnosa i stambenog poslovanja;
 • predlaganje mera za razvoj i unapređivanje u oblasti urbanizma, prostornog planiranja i stanovanja;
 • izdavanje izvoda iz urbanističkog plana i akata o urbanističkim uslovima za objekte od značaja za Republiku;
 • izdavanje odobrenja za izgradnju objekata od značaja za Republiku;
 • analiziranje studija, izveštaja i informacija iz oblasti urbanizma, prostornog planiranja i stanovanja;


Sektor za građevinarstvo, investicije i građevinsko zemljište

U Sektoru za građevinarstvo, investicije i građevinsko zemljište se obavljaju poslovi koji se odnose na:

 • praćenje i analiziranje transformacije građevinskih preduzeća, predlaganje mera i instrumenta za prestruktuiranje građevinskih preduzeća;
 • prikupljanje podataka i izrade izveštaja o izgradnji objekata od zanačaja za Republiku;
 • pripremanje analiza, izveštaja i informacija iz ove oblasti;
 • utvrđivanje ispunjenosti uslova za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata;
 • stručnu kontrolu generalnih i idejnih projekata, prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti za objekte iz svoje nadležnosti;
 • izdavanje pojedinačnih upravnih akta u prvostepenom postupku;
 • vršenje nadzornih poslove iz oblasti građevinarstva i urbanizma;
 • davanje mišljenja o primeni zakona iz delatnosti Sektora;
 • obavljanje drugih poslova iz delokruga Sektora.


Sektor za planiranje i upravljanje

U Sektoru za planiranje i upravljanje se obavljaju poslovi koji se odnose na:

 • utvrđivanje, koordiniranje i razvoj ciljeva politike zaštite životne sredine vezanih za uvođenje standarda i čistije proizvodnje u funkciji održivog razvoja;
 • koordinaciju pripreme i izrade Strategije uvođenja čistije proizvodnje i obezbeđivanje uslova za njenu realizaciju;
 • saradnju sa predstavnicima državne uprave i lokalne samouprave, industrije , privredne komore i ostalim udruženjima privrednika, preduzetnika, poslodavaca kao i sa ostalim zainteresovanim organima i organizacijama u procesu pripreme i obezbeđivanja uslova za realizaciju strategija, programa i planova za uvođenje standarda i čistije proizvodnje;
 • pripremanje potrebnih uslov e za uvođenje izdavanja EMAS sertifikata u Republici Srbiji i vođenje registra pravnih i fizičkih lica uključenih u sistem EMAS ;
 • praćenje evropskih standarda i metodologija radi uspostavljanja sistema upravljanja i kontrole zaštite životne sredine u privrednim subjektima - ISO 14001 i EMS - upravljanje zaštitom životne sredine u preduzećima;
 • koordinaciju aktivnosti na organizovanju i praćenju izrade i realizacije projekata, strategija, planova i programa iz delokruga Ministarstva;
 • programiranje, tehničku implementaciju i praćenje projekata finansiranih iz EU fondova ( IPA : nacionalna i višekorisnička) i međunarodne pomoći (Program pomoći Norveške, Japana, Južne Koreje, Holandije ( G 2 G ), Češke, Švedske ( SIDA ), UNDP , Svetska Banka , REC ), iz nacionalnog investicionog plana, kao i iz ostalih domaćih izvora finansiranja;
 • utvrđivanje uslova zaštite životne sredine za izgradnju objekata i izvođenje radova kojim se obezbeđuje integrisan pristup odobravanja rada postrojenja i obavljanja aktivnosti koje mogu imati negativne uticaje na životnu sredinu;
 • utvrđivanje uslova zaštite životne sredine za izgradnju objekata i izvođenje radova kroz procenu uticaja na životnu sredinu;
 • utvrđivanje uslova zaštite životne sredine za sprovođenje mera sanacije, remedijacije i rekultivacije;
 • razmena informacija o prekograničnom uticaju planiranih projekata, planova i programa na životnu sredinu;
 • saradnju sa susednim državama u postupku sprovođenja procedure procene uticaja u prekograničnom kontekstu;
 • davanje mišljenja na odluke o izradi strateške procene uticaja, donošenje rešenja na izveštaje o strateškoj proceni uticaja i d avanje mišljenja za prostorne planove od re p ubličkog značaja ;
 • praćenje razvoja najbolje dostupnih tehnika za potrebe integrisanog sprečavanja i kontrole zagađenja životne sredine;
 • izdavanje integrisanih dozvola shodno Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine i kontrolu uticaja na životnu sredinu postrojenja za koje je izdata integrisana dozvola;
 • upravljanje otpadom;
 • upravljanje hemikalijama;
 • zaštita od buke i vibracija;
 • učešće u izradi propisa iz delokruga Sektora ;
 • obavljanje drugih poslova iz delokruga Sektora.


Sektor za zaštitu prirode

U Sektoru za zaštitu prirode obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • zaštitu i očuvanje prirode i biodiverziteta;
 • zaštitu, očuvanje, unapređenje i upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima (rezervati prirode, nacionalni parkovi, spomenici prirode i druga zaštićena prirodna dobra);
 • zaštitu, unapređenje i održivo korišćenje ribolovne faune (ihtiofaune);
 • izradu programa istražnih radova u oblasti osnovnih geoloških istraživanja koja se odnose na održivo korišćenje resursa, a za podzemne vode i detaljnih istražnih radova;
 • praćenje upotrebe sredstava u zaštiti ekosistema;
 • učešće u izradi projekata i studija o primeni obnovljivih i alternativnih izvora energije (energije vetra, voda, biomasa, biogas, sunca, geotermalna energija, deponijski gas, energija iz otpada;
 • implementaciju međunarodnih konvencija, sporazuma, zakona i drugih propisa vezanih za zaštitu prirode, geološka istraživanja, ribarstvo, zaštitu životne sredine u drugim sektorima;
 • učešće u izradi strateških dokumenata, planova i programa;
  učešće u pripremi stručnih osnova za izradu propisa iz delokruga Sektora;
 • predlaganje projekata;
 • obavljanje i drugih poslova iz delokruga Sektora.


Međunarodna saradnja

Projekti Mehanizma čistog razvoja: Osnove, obaveze Nacionalnog tela za sprovođenje projekata Mehanizma čistog razvoja Kjoto protokola (DNA) i studije slučaja

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije i Ministarstvo životne sredine, kopna i mora Republike Italije, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije organizovali su 27. maja 2008. godine, u prostorijama Privredne Komore Srbije,  seminar pod nazivom "Projekti Mehanizma čistog razvoja: Osnove, obaveze Nacionalnog tela za sprovođenje projekata Mehanizma čistog razvoja Kjoto protokola (DNA) i studije slučaja". Seminar je realizovan u okviru programa bilateralne saradnje Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva životne sredine, kopna i mora Republike Italije.

S obzirom da je Republika Srbija država ugovornica Kjoto protokola, u statusu   "ne-Aneks I", od 17. januara 2008. godine, omogućeno joj je učešće u projektima Mehanizma čistog razvoja (The Clean Development Mechanism - CDM). Finansijska podrška zemljama u razvoju u okviru CDM-a treba da pomogne ovim zemljama u dostizanju niza ekonomskih, društvenih, ekoloških ciljeva odnosno ciljeva održivog razvoja. U Republici Srbiji sprovođenje CDM projekata može pomoći u rešavanju brojnih problema, kao što su: smanjenje zagađenja vazduha u industrijskim oblastima, smanjenje zagađenja vazduha, uzrokovanog grejnim instalacijama u urbanim sredinama, smanjenje zagađenja vazduha, koje potiče od saobraćaja u velikim urbanim sredinama i slično.

S obzirom na značaj sprovođenja CDM projekata jedna od aktivnosti u okviru programa bilateralne saradnje Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva životne sredine, kopna i mora Republike Italije, predviđena za 2008. godinu, je i jačanje kapaciteta za sprovođenje Kjoto protokola. U cilju realizacije ove aktivnosti organizovan je seminar, kako bi se što veći broj predstavnika državne uprave upoznao sa načinima i značajem implementacije Kjoto protokola, odnosno mogućnostima i načinom implementacije Mehanizma čistog razvoja u Republici Srbiji.

Na seminaru su učestvovali predstavnici velikog broja institucija državne uprave, Privredne komore Srbije, kao i lokalnih zajednica u Republici Srbiji. Učesnicima su predstavljene osnove ciklusa sprovođenja CDM projekata, kao i obaveze Nacionalnog tela za sprovođenje Mehanizma čistog razvoja, koje je u Srbiji u procesu uspostavljanja.


Sektor za kontrolu i nadzor

 U Sektoru za kontrolu i nadzor, obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • zaštitu životne sredine od zagađivanja;
 • zaštitu i korišćenje prirodnih dobara, resursa i ribarstva;
 • postupanje u slučaju udesa;
 • prilagođavanje rada inspekcije za zaštitu životne sredine na svim nivoima u Republici Srbiji zahtevima Evropske Unije u cilju sprovođenja Preporuke Saveta Evrope i Skupštine Evrope o Minimalnim kriterijumima za inspekciju zaštite životne sredine;
 • izradu izveštaja i evidencija o sprovođenju inspekcijskog nadzora;
 • učešće u pripremi stručnih osnova u izradi propisa;
 • pripremu informacija za ministra i za medije;
 • inspekcijski nadzor u oblasti izgradnje i upotrebe građevinskih objekata od značaja za Republiku u okviru delokruga utvrđenog zakonom;
 • zajednički inspekcijski pregledi na objektima od značaja za Republiku, zajedno sa drugim inspekcijskim organima
 • nadzor nad poverenim poslovima Autonomnoj pokrajini i lokalnim samoupravama; sačinjavanje i prosleđivanje upravnih akata u okviru ovlašćenja propisanih zakonom i praćenje zakona i drugih propisa iz delokruga rada, iniciranje izmene istih;
 • postupanje po žalbama na rešenje građevinskog inspektora; predlaganje odgovarajućih rešenja u saradnji sa nadležnim unutrašnjim jedinicama
 • inspekcijski nadzor nad primenom odredaba Zakona o planiranju i izgradnji iz oblasti prostornog planiranja,urbanizma i građevine
 • kontrola donetih prostornih planova, urbanističkih planova, urbanističkih projekata,
 • kontrola sprovođenja planova, promena stanja u prostoru i dr.;
 • priprema i vršenje inspekcijskog nadzora nad radom Republičkog geodetskog zavoda u poslovima u oblasti geodezije;
 • obavljanje i drugih poslova iz delokruga Sektora.

Preuzeto sa sajta www.ekoplan.gov.rs

Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas