Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Miteks Ns - reklamne majice

Reklamne majice, kačketi i duksevi. Sito štampa na tekstilu, izrada veza na tekstilu. Proizvodnja dresova, sublimaciona štampa na sportskim dresovima. Više o firmi Miteks Ns - reklamne majice

Specijalna oftalmološka bolnica Vidar - Orasis Swiss

Novo - skidanje dioptrije od -15 do +5 laserom. Hirurgija katarakte, operacija glaukoma, laser i operacije mrežnjače. Lečenje svih vrsta očnih bolesti. Više o firmi Specijalna oftalmološka bolnica Vidar - Orasis Swiss

Parketar Đukić szr - parketarske usluge

Parket servis, parketari u Novom Sadu. Parketarske usluge: postavljanje novog parketa, hoblovanje starog parketa, postavljanje laminata, izrada mozaika. Više o firmi Parketar Đukić szr - parketarske usluge

Info institucija i organizacija

Ministarstvo rada i socijalne politike

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Sektori Ministarstva rada i socijalne politike su: sektor za rad, sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje, sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, sektor za boračko-invalidsku zaštitu. Pored informacija o sektorima Ministarstva možete naći broj govornog automata ukoliko Vam je potrebna još neka informacija.

Sektor za rad obavlja poslove koji se odnose na analizu stanja i predlaganje mera u cilju unapređenja stanja i izradu zakona i drugih propisa u oblasti rada, radnih odnosa i drugih oblika radnog angažovanja, zarada i drugih primanja zaposlenih, zaštite dostojanstva na radu, ravnopravnosti polova u oblasti rada, zasnivanje radnog odnosa i rada stranih državljana u Srbiji, zaštitu građana na radu u inostranstvu, mirnog rešavanja radnih sporova i štrajka.

Sektor za rad, pruža stručnu pomoć poslodavcima, zaposlenima, sindikatima i drugim strankama, u vezi sa primenom propisa u oblasti rada, davanjem usmenih i pismenih obaveštenja i mišljenja povodom njihovih zahteva. Na ovaj način se zaposleni i poslodavci i drugi zainteresovani subjekti obaveštavaju o pravima i obavezama koje proističu iz rada i po osnovu rada, koji su utvrđeni zakonom i drugim propisima. Na taj način obezbeđuje se primena propisa u oblasti rada, sprečava njihovo kršenje, a rezultat toga je manji broj sporova u oblasti radnih odnosa.

Uže unutrašnje jedinice Sektora za rad su:

- Odeljenje za rad i usaglašavanje propisa u oblasti rada sa međunarodnim standardima
- Odeljenje za socijalni dijalog, kolektivno pregovaranje i zarade.

Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom obavlja poslove koji se odnose na pripremu nacrta zakona i drugih propisa u oblasti podrške osobama sa invaliditetom, praćenje primene međunarodnih konvencija i uporednog zakonodavstva u oblasti podrške osoba sa invaliditetom.

Akivnosti Sektora usmerene su na praćenje implementacije strateških ciljeva definisanih Strategijom unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, promociju prava osoba sa invaliditetom, razvoj i podršku alternativnih oblika zaštite osoba sa invaliditetom kako bi se omogućila uspešnija uključenost osoba da invaliditetom u socio–ekonomski život Srbije.

Uže unutrašnje jedinice su:

- Grupa za normativne poslove
- Grupa za unapređenje zaštite osoba sa invaliditetom

Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu obavlja poslove koji se odnose na pripremu nacrta zakona i drugih propisa iz oblasti socijalne zaštite, porodično-pravne zaštite, finansijsku podršku porodici sa decom i psihološku delatnost; izradu nacionalne strategije socijalne zaštite, primenu i praćenje, nadzor nad zakonitošću rada ustanova i drugih pravnih lica koje obavljaju delatnost socijalne zaštite i inspekcijski nadzor, kao i nadzor nad stručnim radom ustanova i drugih pravnih i fizičkih lica koja obavljaju delatnost, odnosno poslove socijalne zaštite.

Aktivnosti Sektora usmerene su na uvođenje sistema kvaliteta u sistem socijalne zaštite (što podrazumeva definisanje standarda usluga te razvoj programa akreditacije usluga i licenciranja pružalaca); unapređenje sistema kontrole i unapređenje usluga na lokalnom novou.

Uže unutrašnje jedinice Sektora su:

- Odeljenje za strategiju i razvoj sistema socijalne zaštite
- Odeljenje za upravno-nadzorne poslove
- Odsek za upravne poslove u oblasti materijalnih davanja u socijalnoj zaštiti
- Odsek za inspekcijski nadzor
- Odeljenje za poslove u oblasti populacione politike i finansijske podrške porodici sa decom

Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje obavlja poslove koji se odnose na pripremu nacrta zakona i drugih propisa u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i dobrovoljnog penzijskog osiguranja, socijalno osiguranje i zaštitu vojnih osiguranika; pripremu nacrta bilateralnih i multilateralnih sporazuma i administrativnih sporazuma o socijalnom osiguranju; praćenje stanja u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i dobrovoljnog penzijskog osiguranja, kao i usklađivanje penzija i materijalnog položaja penzionera.

U okviru sektora za pio postoje uze jedinice i to:

- Odeljenje za normativne i upravno-nadzorne poslove
- Grupa za međunarodne sporazume o socijalnom osiguranju
- Grupa za planiranje, statistiku i analizu.

Sektor za boračko-invalidsku zaštitu obavlja poslove koji se odnose na izradu nacrta zakona i drugih propisa u oblasti boračko-invalidske zaštite, zaštite civilnih invalida rata, zaštite spomenika i spomen obeležja, kao i obeležavanje značajnih istorijskih događaja iz oslobodilačkih ratova Srbije; koordiniranje aktivnosti radi sveobuhvatne zaštite korisnika boračko invalidske zaštite koje su u nadležnosti drugih organa (kao što su rešavanje stambenih pitanja, zapošljavanje, rehabilitacija, socijalna i zdravstvena zaštita).

Uže unutrašnje jedinice Sektora su:

- Odsek za normativne i studijsko-analitičke poslove
- Odeljenje za upravne i upravno nadzorne poslove

Govorni automat Ministarstva rada i socijalne politike Broj telefona: 3607600

Korišćenjem usluga govornog automata Ministarstva rada i socijalne politike moguće je u svakom trenutku dobiti informacije o:

1. iznos naknada po osnovu prava u socijalnoj zaštiti;
2. iznos naknada po osnovu prava u porodično-pravnoj zaštiti,
3. iznos naknada po osnovu prava u boračko-invalidskoj zaštiti,
4. datum isplate i iznos naknada po osnovu prava u penzijsko-invalidskom osiguranju 

Preuzeto sa sajta www.minrzs.gov.rs


Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas